Her­kes ken­di yap­tı­ğı amel­den so­rum­lu­dur.

Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni hazretleri buyuruyor:

Bu ka­pı­da, ai­le­den bi­ri ol­sun, sofi ol­sun, ni­ye­ti Al­lah rı­zâ­sı olup sâ­dât­la­rın yo­lu­na, âdap ve işa­ret­le­ri­ne sa­mi­mi ola­rak uyan kim­se za­rar et­mez, ha­yır­dan mah­rum ol­maz, aya­ğı kay­maz, üzül­mez, ken­di ba­şı­na ter­ke­dil­mez. Ama kim, nef­siy­le ha­re­ket eder, sâ­dât­la­rın mu­ra­dı­nın ter­si­ne gi­der­se, ken­di­si­ne gö­re “iyi ni­yet­li­yim, yap­tı­ğı­mı ha­yır için ya­pı­yo­rum” de­se de onun işi hay­ra çık­maz, kâ­rı za­ra­rı­nı kur­tar­maz. O kim­se Al­lah ka­tın­da ken­di­ni sa­vu­na­cak bir de­lil de bu­la­maz.

Gavs Abdülhakim haz­ret­le­ri bir soh­be­tin­de, “Her­kes ken­di yap­tı­ğı amel­den so­rum­lu­dur” bu­yur­muş. Biz Gavs’­la­rın, Sey­da’nın yo­lun­da git­mek is­ti­yo­ruz, biz on­la­rın sû­fî­si ol­mak is­ti­yo­ruz. Bun­da da an­cak mür­şid-i kâ­mi­le bağ­lı­lık­la mu­vaf­fak olu­nur. Biz, kâ­mil mür­şid­le­rin yap­tı­ğı amel­le­ri yap­mak is­ti­yo­ruz.

Sey­da haz­ret­le­ri­nin (k.s) bir sö­zü var­dır: “Kim Şah-ı Nak­şi­bend’in ame­li­ni ya­par­sa Şah-ı Nak­şi­bend gi­bi olur. Kim de şey­ta­nın ame­li­ni ya­par­sa şey­tan olur.”

Kaynak: Hayat Dengemiz