Tevazu sahibi velî

Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni hazretleri naklediyor:

Haz­ret Mu­ham­med Di­yâ­ed­din haz­ret­le­ri, Gavs Seyyid Abdülhakim haz­ret­le­ri­nin ba­ba­sı Sey­yid Mu­ham­med’e ha­li­fe­lik ver­miş. Sey­yid Mu­ham­med, “Efen­dim, ben bu işe lâ­yık de­ği­lim, si­zin em­ri­niz ol­du­ğu için ka­bul edi­yo­rum, fa­kat bu­nu giz­li tu­tun” di­ye mür­şi­di­ne is­tir­ham­da bu­lu­nup ha­li­fe­li­ği­ni giz­li tut­ma­sı­nı is­te­miş, Haz­ret de giz­li tut­muş­tur. Sey­yid Mu­ham­med, Haz­ret’ten ön­ce ve­fat et­miş­tir. Haz­ret, Sey­yid Mu­ha­ham­med’in ha­li­fe ol­du­ğu­nu kab­ri ba­şın­da ilân ede­rek şöy­le bu­yur­muş:

“Al­lah’a ye­min ede­rim ki bu mem­le­ket­te Sey­yid Mu­ham­med Bil­vâ­ni­sî gi­bi kâ­mil bir ve­lî gör­me­dim. Siz­ler onu sa­kın za­ma­nı­mı­zın di­ğer âlim­le­riy­le ka­rış­tır­ma­yın. Siz hiç ken­di­si­ne mür­şid ol­ma hak­kı ve­ril­di­ği hal­de, üs­ta­dı ha­yat­ta ol­du­ğu sü­re için­de bu­nun sak­lan­ma­sı­nı is­te­yen te­va­zu sa­hi­bi bi­ri­ni gör­dü­nüz mü? Ken­di­si, bi­zim ha­li­fe­miz ol­du­ğu hal­de bu mâ­ne­vî de­re­ce­si­nin giz­li kal­ma­sı­nı is­te­di.”

Kaynak: Hayat Dengemiz