Şey­tan­lar Ni­çin Boş Dur­maz?

Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki hazretleri buyuruyor:

Ben, bir bay­ram ön­ce­si bi­zim kö­yün ho­ca­sı ile el­bi­se dik­tir­me­ye Bit­lis’e git­tim. Bir dük­kân­da bek­li­yor­duk, ora­nın meş­hur bir ho­ca­sı gel­di. Bi­zim ho­ca­ya, ‘Mer­ha­ba na­sıl­sın, iyi mi­sin?’ di­ye sor­du, ho­cam da, ‘İyi­yiz, Al­lah ra­zı ol­sun’ de­di. O ho­ca, be­ni gös­te­rip, ‘Bu kim­dir?’ di­ye sor­du. Ho­cam da, ‘Şeyh Ab­dül­ha­kim’in oğ­lu­dur’ de­di. O ho­ca ba­na dö­ne­rek, ‘Genç, Al­lah ba­ban­dan ra­zı ol­sun, bü­tün şey­tan­lar Kas­rik’te top­lan­mış’ de­di.

Bu sö­ze çok ca­nım sı­kıl­dı, bu ne de­mek ya­ni de­dim, ren­gim at­tı. Be­nim ha­li­min de­ğiş­ti­ği­ni gö­rün­ce, ho­ca, ‘Sö­züm zo­ru­na mı git­ti?’ di­ye sor­du. Ben de, ‘Ta­bii ki zo­ru­ma git­ti’ de­dim, O za­man ho­ca, ‘Ha­şa ben kö­tü mâ­na­da söy­le­me­dim, Al­lah’ın rah­me­ti, sâ­dâ­tın ta­sar­ru­fa­tı ol­du­ğu yer­ler­de şey­tan­lar çok olur, ora­yı sü­rek­li ka­rış­tır­mak­la meş­gul olur. Kas­rik de Al­lah’ın rah­me­ti­nin bol in­di­ği, in­san­la­rın ter­bi­ye edil­di­ği bir yer­dir; böy­le ol­du­ğu için şey­tan­lar ora­ya ge­len­le­rin yol­la­rı­nı kes­mek, kalp­le­ri­ni çel­mek için çok çır­pı­nır­lar’ de­di.

Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni hazretleri buyuruyor:

Ta­bii ki mik­rop var­sa ber­ta­raf ede­cek an­ti mik­rop da var, ze­hir var­sa an­ti ze­hir de var, tıp­ta da bu bi­li­ni­yor. Bir yer­de in­san­lar Kur’an’a, Sün­net’e, âdâ­ba sa­rıl­dı­ğı za­man şey­tan ze­lil olur, bü­yük zin­cir­ler­le bağ­la­nır. An­cak Kur’an, Sün­net ve âdap ko­nu­sun­da bir ek­sik­lik olur­sa, şey­tan ge­lir, in­san­la­rı ken­di­ne bağ­lar ve on­dan son­ra çe­ker baş­ka ye­re gö­tü­rür.

Kaynak: Hayat Dengemiz