“Kur’an’a, Sün­net’e ve yo­lu­mu­zun âdâ­bı­na sa­rıl­ma­mız ge­rek­li­dir.”

Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni hazretleri naklediyor:

Gavs Abdülhakim haz­ret­le­ri ve­fat eder­ken ben do­kuz-on yaş­la­rın­day­dım. Ya­şı­mız kü­çük ol­ma­sı­na rağ­men onun il­mi­ni, gü­zel­li­ği­ni ve bü­yük­lü­ğü­nü an­lı­yor­duk. Nor­mal gör­dü­ğü­müz in­san­lar­dan fark­lı bir in­san ol­du­ğu­nu bi­li­yor­duk. Biz o yaş­ta da ken­di­si­nin far­kı­na var­dık el­ham­dü­lil­lah.

Çok fa­kir­lik gör­müş­ler, çok sı­kın­tı çek­miş­ler. İlim­le­ri­ni ve sey­rü sü­lûk­le­ri­ni ta­mam­lar­ken her tür­lü mah­ru­mi­ye­ti ya­şa­mış­lar, fa­kat bu yol­dan hiç vaz­geç­me­miş­ler.

Bu mâ­ne­vî ema­net bu ka­pı­da Kur’an, Sün­net ve âdap­la ka­la­cak­tır. Bu­nun için hep Kur’an’a, Sün­net’e ve yo­lu­mu­zun âdâ­bı­na sa­rıl­ma­mız ge­rek­li­dir. Bu­gü­ne ka­dar böy­le gel­miş­tir. İn­şal­lah bun­dan son­ra da böy­le de­vam ede­cek­tir.

Kaynak: Hayat Dengemiz